>
trde

Kur`an

Kur’an sözlükte “okumak” anlamına gelen bir mastardır. Bizim burada konumuz olan Kur’an ise, Allah (C.C.) tarafından Hz. Muhammed (S.A.V.)`e Cebrail (A.S.) aracılığıyla (vahiy yoluyla) yaklaşık 23 yılda indirilmiş ilâhî kitaptır. Kur’an-ı Kerim’in ilk devirlerden beri bütün Müslüman âlimlerce benimsenmiş yaygın bir tanımı ise şudur: Kur’an Hz. Muhammed (S.A.V.)`e indirilen, mushaflarda yazılı, O’ndan tevatür yoluyla nakledilmiş,  okunmasıyla ibadet edilen, beşerin (insanların) benzerini getirmekten âciz kaldığı ilâhî kelamdır.

Bu iki tanım üzerinde biraz dura­lım:

Birinci tanımda geçen 23 yıl kay­dından anlaşılacağı üzere Kur’an bir defada bütün olarak değil, zaman za­man ve bölüm bölüm indirilmiştir. Allah tarafından her in­dirilen bölüm aynı uzunlukta da de­ğildir. Bazen bir veya birkaç âyet, ba­zen bir sûrenin bir bölümü, bazen de bütünü indirilmiştir.

İkinci tanımdaki bazı esaslara da kısaca değinelim:
Kur’an’ın “tevatür yoluyla nakledilmesi” demek, “yalan üzerinde birleşmeleri mümkün olma­yacak kadar doğru sözlü bir kalaba­lık, bir topluluk tarafından nesilden nesile (kuşaktan kuşağa) aktarılması” demektir.